שר הכלכלה פרסם תקנות לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים The Minister of Economy Issued Regulations to Encourage the Integration and Promotion of Women at Work and Cultivating Jobs for Women

על פי התקנות (פורסם ביום 13.11.2013) השר יעניק מענק אחת לשנה למעסיקים במגזר הפרטי הפועלים לעודד שילוב וקידום של נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים ולהורות, וכן איזון בין חיי עבודה לבין משפחה, לפי אמות המידה המפורטות בתקנות.
אמות המידה למתן מענק או אות הכרה למעסיק בשנה מסוימת יהיו כמפורט להלן:

 
 • מדיניות רשמית וכתובה של המעסיק לשילוב וקידום של נשים בעבודה ולהתאמת מקומות עבודה לנשים ולהורות, וכן לאיזון בין חיי עבודה לבין משפחה אצל המעסיק;
 • שיעור פערי השכר בין נשים לגברים אצל המעסיק;
 • גיוס וקידום העסקת נשים אצל המעסיק בדרגות השונות, לרבות בדרגות בכירות ועמדות ניהול;
 • הכשרה, הדרכה ופיתוח מסלולי קריירה לנשים במעסיק;
 • עידוד ומתן אפשרות לעובדים ולעובדות לאיזון עבודה ומשפחה אצל המעסיק;
 • המדיניות שנוקט המעסיק כלפי עובדות בהיריון ובני זוגן, נשים מיניקות וכן המצויים בחופשת לידה בהתאם לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 ולאחריה וכן עובדים המצויים בטיפולי פוריות או בני זוגם;
 • פעולות ותכניות מיוחדות בנושא קידום תעסוקת נשים שנוקט מעסיק והוכחו כמסייעות.
 
אמות המידה למתן אות הכרה לבעל תפקיד בכיר בשנה מסוימת יהיו כמפורט להלן:

 
 • מובילות מחשבתית, חזון ותרומה ייחודית וחדשנית לשילוב וקידום של נשים במקום העבודה ולהתאמת מקום העבודה לנשים ולהורות וכן לאיזון בין חיי עבודה לבין משפחה אצל המעסיק;
 • הפגנת דוגמה אישית ומחויבות לקידום נשים לדרגות בכירות ולמשרות ניהול אצל המעסיק;
 • בקיאות והתעדכנות שוטפת בנתונים, בדין ובנהלים הקיימים אצל המעסיק כולל היכרות עם הגופים הנוגעים בדבר;
 • תפיסת הניהול ויישומה בפועל;
 • הובלה והנחיה פעילה של הנהלת המעסיק ועובדיו בנושאים האמורים;
 • הנעה והובלה של תרבות ארגונית שוויונית.
 
יצוין כי על מעסיק המגיש בקשה לקבלת מענק או אות הכרה לעמוד בתנאי סף כגון אי הרשעה בעבירות מסוימות והצהרות התאגיד ובעל השליטה בו בקשר עם פשיטת רגל ושמירה על זכויות העובדים. 


לפרטים נוספים אנא פנו לעורכי הדין במשרדנו:

 


עו"ד ירון הורוויץ
yhorovitz@nblaw.com 


 


עו"ד פנינה ברודר מנור
pbroder@nblaw.com 


 


עו"ד ירון רוסמן
yrossman@nblaw.com 


 

According to the regulations (published on 13.11.2013), the Minister will provide an annual grant for employers in the private sector to encourage the integration and promotion of women in the workplace and the cultivation of jobs for women and parents, and to encourage the balance between work and family life, in accordance with the standards set forth in the regulations.
The criteria for the provision of a grant to, or for the recognition of, an employer in any given  year will be as follows:

 
 • An official written policy of the employer to integrate and promote women at work and the cultivation of  jobs for women and parents, and the balance between work and family life at the employer;
 • Rate of wage differentials between men and women with the employer;
 • Recruitment and promotion of the employment of women with the employer at different levels, including senior positions and management positions;
 • Training, guidance and development of career paths for women with the employer;
 • Encouraging and enabling workers to balance work and family with the employer;
 • The employer's policy towards pregnant workers and their partners, women who are breastfeeding and on maternity leave in accordance with the Employment of Women Law, 1954 and thereafter and employees under-going fertility treatments or their spouses;
 • Operations and special programs on promoting the employment of women taken by the employer and proven helpful.
 
The criteria for granting recognition to a senior position in a particular year will be as follows:

 
 • Intellectual leadership, vision and a unique and innovative contribution to the integration and promotion of women in the workplace and to adjust the workplace for women and parents and towards the balance between work and family life at the employer;
 • Demonstrating by personal example and commitment to the advancement of women in senior levels and management positions with the employer;
 • Proficiency and catching up on current data, the existing law and procedures of the employer including familiarity with the relevant bodies;
 • Management concept and its implementation;
 • Leading and active guidance of the employer's management and employees on these matters;
 • Initiating and executing an egalitarian corporate culture.
 
It should be noted that an employer filing an application for a grant or recognition has to meet other conditions such as not being convicted of certain offenses and statements of the corporation and its controlling shareholder[s] in connection with bankruptcy and the safeguard of the rights of employees.For further details please contact these advocates: 


Adv. Yaron Horovitz
yhorovitz@nblaw.com
  Adv. Pnina Broder Manor
pbroder@nblaw.com 


 


Adv. Yaron Rossman
yrossman@nblaw.com


 

אין באמור בניוזלטר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין הרלבנטיים במשרד נשיץ ברנדס.

Disclaimer: This Newsletter is intended only to provide general updates to clients and for no other purpose. Nothing in this Newsletter constitutes any opinion or advice on the subject matter dealt with therein and. For any advice or opinion, clients are advised to approach the relevant lawyer at Naschitz, Brandes & Co.

עורכת: עו"ד שרון ידין
נשיץ-ברנדס © 2013
Newsletter editor: Adv. Sharon Yadin
Naschitz Brandes © 2013